Lucami

IKT za zeleni prehod

 

Zeleni prehod je prepoznan kot ključna usmeritev EU v boju z podnebnimi spremembami. Na področju pametnih omrežij raziskujemo telekomunikaciske tehnologije in informacijske rešitve, za integracijo obnovljivih virov energije (OVE). Vodilo predstavlja arhitektura Interneta stvari, s poudarkom na podatkovni interoperabilnosti in varnosti. Skupino IKT za zeleni prehod vodi prof. dr. Matej Zajc skupaj z doktorskimi raziskovalci in študenti ter zunanjim sodelavcem prof. dr. Nerminom Suljanovićem (EIMV). 

V zadnjih letih smo priča vse večji penetraciji majhnih razpršenih virov energije (RV), še posebej obnovljivih (sončne, vetrne, male hidroelektrarne itd.), v razvijajoči se elektroenergetski sistem (EES), ki jih je treba učinkovito krmiliti, spremljati in združevati. Zato so potrebni napredni koncepti, kot so virtualne elektrarne (VE), ki temeljijo na uporabi sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Uporaba koncepta VE ni mogoča brez učinkovite, zanesljive in varne komunikacijske infrastrukture, ki omogoča dvosmerno izmenjavo podatkov med vsemi entitetami (operaterji prenosnih sistemov, operaterji distribucijskega sistema, trgom električne energije, sistemom VE in RV).

Mitja Kolenc – Komunikacijski sistemi za spremljanjepodatkov o razpršenih virih energije (Communication systems for data monitoring of distributed energy resources) – zagovor januar 2020 – prejemnik 50. Bedjaničeve nagrade za doktorsko delo 2020 (vir, podelitev)

Ajla Mehinović – Arhitektura IKT in informacijsko modeliranje za podporo lokalnemu trgu z električno energijo (ICT architecture and information modeling supporting local electricity market)

 

Z digitalizacijo EES pridemo do izivov glede interoperabilinosti in varnosti podatkov. Podatki se hranijo v različnih formatih in v številnih podatkovnih bazah. Z ustreznim informacijskih modeliranjem skušamo doseči avtomatsko izmenjavo podatkov, kar predstavlja ključni korak k digitalizaciji EES.

Andrej Souvent – Na ontologiji temelječe integracijsko ogrodje interneta stvari za pametna elektroenergetska omrežja (Ontology-based IoT integration framework for Smart Grid)

Amila Dervišević – Semantično modeliranje podatkov z grafnimi bazami za podporo interoperabilnosti v pametnih omrežjih (Semantic data modelling with graph databases enabling interoperability in smart grids) (pdf)

 

IKT je tudi osnova za osrednjo vlogo uporabnikov v zelenem prehodu. Pri tem se osredotočamo modeliranju klasičnih in aktivnih odjemalcev za boljše razumevanje tako imenovanih socio-tehničnih sistemov. Povezovanje klasičnih in aktivnih odjemalcec v tako imenovane energetske skupnosti imajo za cilj doseči lokalno porabo zelene energije in s tem samozadostnost energetske skupnosti. Modeliranje prožnosti je korak k razumevanju in načrtovanju energetskih skupnosti. V procesu zelenega prehoda je razumevanje vedenja odjemalcev ključnega pomena pri načrtovanju storitev, kot je na primer prilagajanja odjema. Model mora upoštevati tudi socialne povezave komunikacijo med uporabniki.

Ivana Manevska – K odjemalcu usmerjen metodološki okvir za vključevanje aktivnih odjemalcev v energetske storitve (Consumer-centered methodology framework for active consumer engagement in energy services)

Ena Kikanović – Modeliranje prožnosti končnih odjemalcev v okviru energetske skupnosti (Consumers’ flexibility modelling within the energy community framework) (pdf)

Nejc Bevk – Agentno modeliranje vedenja aktivnega odjemalca (Agent modelling of prosumer behaviour) (pdf)

 

Tehnologije blokovnih verig (blockchain) predstavljajo zanimivo rešitev za decentralizacijo EES. Pri tem raziskujemo njihovo uporabno vrednost in potencial pri razvoju inovativnih storitev, kot je na primer lokalna izravnava električne energije, in s tem povezanih novih poslovnih modelov.

Janez Bartol – Hierarhična arhitektura IKT za varno upravljanje in izmenjavo podatkov na robu pametnega omrežja (Hierarchical ICT architecture for secure data governance and exchange at the edge of Smart grid)

Blaž Okorn – Koordinacija lokalne izravnave električne energije med aktivnimi uporabniki z uporabo platforme Ethereum (Coordination of local electricity balancing between active users using the Ethereum platform) (pdf)- prejemnik 51. Bedjaničeve nagrade CIGRE/CIRED za magistrsko delo 2021 (link)

Kristjan Panjan – Uporaba kriptožetonov pri razvoju koncepta energetske skupnosti (Use of crypto tokens in the energy community concept development)

rawpixel.com – www.freepik.com