Lucami

Matej Zajc

slika

Študenti

Predmeti

Mentorstva

Horizon Europe

EV4EU


prof. dr. Matej Zajc je redni profesor na Katedri za IKT, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Predava na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih IKT in Multimedija. Za celovito pedagoško delo na fakulteti je v letu 2015 prejel Vidmarjevo nagrado učitelju. S soavtorji je prejemnik izjemnega znanstvenega dosežka ARRS za leto 2012 na področju Vzgoje in izobraževanja. Raziskovalno je aktiven na področju IKT za pametna omrežja; IKT za zeleno preobrazbo; Internet stvari; Ambietno inteligenco; pametni predmeti in okolja; socio-tehnični sistemi. Trenutno je mentor trem magistskim in trem doktorskim študentom. Raziskovalno je gostoval na University of Washington, Human Centered Design and Engineering, Seattle, ZDA 2015 in University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zagreb, Hrvaška 2016.

Prof. dr. Matej Zajc je aktivno vključen v dejavnosti, ki postavljajo področje elektrotehnike in s tem tudi študij elektrotehnike na vidno mesto v družbenem okolju. Med 2009 in 2011 je bil Fakultetni koordinator za mednarodne izmenjave UL-FE in predsednik Komisije za ocenjevanje del za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani – TEHNOLOGIJA (2017 in 2018). Aktiven je v mednarodni organizaciji IEEE, kjer je bil predsednik Slovenske sekcije IEEE (2010-2013), predsednik združenega Odbora za obdelavo signalov ter vezja in sisteme (2013-2017), trenutno pa je predsednik Odbora za izobraževanje (2017 – ). Zadnjih deset let je bil podpredsednik konference ERK, član organizacijskih odborov mednarodnih konferenc IEEE (MELECON, EUROCON, EDUCON, ENERGYCON, ICALT, itd.) in organizator različnih dogodkov na fakulteti, kot na primer Erasmus+ BENEFIT Open Day in 12. mednarodne konference WSPLC 2018 .

Organizacijske aktivnosti

  • CIGRE WG C6.47 member: DSO-customer interfaces for efficient system operation: The mission of this group is to investigate the requirements for communication, data exchange, visibility and controllability between a customer and its DSO. These requirements will be translated into design considerations for such an interface.
  • V2X Cluster member: WG Business Models: V2X cluster consists of EV4EU, SCALE, FLOW, XLConnect, Drive2X.
  • Topic Editor: Smart Grids: Electrical Power Networks and Communication Systems, Journals: Electricity (ISSN 2673-4826) Electronics (ISSN 2079-9292) Energies (ISSN 1996-1073)

Dogodki in predavanja

  • Intsikt 2023 – Introductory address and talk: Engineering education in times of Climate action
  • Telfor 2022 – Invited paper: Information Communication Technologies as Enabler of Green Transition:
   Education and Research Perspectives
  • Intsikt 2022 – Introductory address and talk: Green transformation
  • Intsikt 2021 – ICT – a driver for digital transformation – Introductory addressing and talk: Digitalization of power systems – link
  • Predavatelj – Webinar Steps towards data interoperability in smart grids, 16.6.2021, organizacija EIMV – link
  • Organizacija vabljene sekcije projekta Erasmus+ BENEFIT na ERK 2020 – Didaktika I & IIdostop do člankov
  • Erasmus+ BENEFIT Delavnica na temo inovativnih metod poučevanja New teaching methodologies and instructional approaches in ICT engineering education with emphasis on learning outcomes and competence development for engineering profession – organizator dvodnevne delavnice (povezava)
  • Intsikt 2019 -XV International Symposium on Information and Communication Technologies, Tuzla – Career Opportunities in Information Communication Technology Engineering – predsednik konference

Raziskovalna področja

  • IKT sistemi in storitve za pametna omrežja
  • uporabniki v zeleni preobrazbi
  • ambientna inteligenca in pametna okolja
  • Vehicle to everything (V2X), Vehicle to Grid (V2G), Vehicle-Grid Integration (VGI)

Projekti

  • EV4EU Horizon Europe (2022 – 2025) Electric Vehicles Management for carbon neutrality in Europe
   • Priložnost za delo na projektu in vpis na doktorski študij 2022/23: eno prosto delovno mesto
  • Oblikovanje distribuiranega podatkovnega skladišča na osnovi tehnologije veriženja blokov in zagotovitev varnega deljenja podatkov v omrežju Elektro Celje, project leader EIMV (2021-2022)
  • ERASMUS+ KA2: BENEFIT – Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / področje izobraževanja (KA2 Capacity Building in Higher Education) (2017-2021) (link) – lokalni koordinator
  • IMPONET – Intelligent Monitoring of Power Networks – No. 09030/ aplikativno raziskovalni, EU-Eureka (2010-2013) – koordinator UL
  • PLC tehnologije za potrebe alternativnih inteligentnih omrežij in storitev- STELKOM / aplikativni industrijski (2010 – 2011) – nosilec
  • ELU – Enhanced Learning Unlimited / raziskovalni, EU-FP6 (2006 – 2008) – koordinator UL

Izobraževalni projekti (PKP)

Izbrane objave


Predmeti

Ambietna inteligenca (E, 3.st)

Ambietna inteligenca je uveljavljen pojem, ki združuje številna področja, umetno inteligenco, internet stvari, uporabniške vmesnike, itd. Pri predmetu študent izbere področje, ki je vezano na njegovo doktorsko temo, ter pripravi pregled literature in preprost prototip s katerim demonstrira izbrani koncept. Prototipiranje vključuje različna orodja, ki jih študent že pozna ali želi spoznati. Tipične teme vsebujejo določanje konteksta, podajanje povratne informacije (feedback), alternativne uporabniške vmesnike, itd.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Komunikacijska elektronika (E, 2.st)

Predmet poglobi razumevanje realizacije zajema, obdelave in prenosa signalov. Razumevanje delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, ki se kot gradniki uporabljajo pri realizaciji v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih. Posebno pozornost posvetimo internetu stvari, kjer nas zanima zasnova vozlišča in njegova povezava v sistem. Posvetimo se klasični obdelavi z arhitekturami kot so Raspberry Pi, kot tudi alternativnim arhitemturam, ko je na primer Google Coral. Študent pri predmetu izdela prototip z izbrano arhitekturo ter ga demonstrira za izbrani primer uporabe.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Ambietna inteligenca (MM, 2.st)

Spoznati pomen ambientne inteligence v multimediji ter aktivno uporabljati pridobljeno znanje za razvoj samostojnih rešitev. Razumevanje ambientne inteligence v sodobnih multimedijskih sistemih v odnosu do uporabnika. Pri tem posebno pozornost posvetimo komunikaciji človek-računalnik (HCI). Delo pri predmetu temelji na izbrani strokovni literaturi (strokovni in znanstveni članki). Za izbrani primer študenti izdelajo prototip sistema (fizično in virtualno), ki ga tudi uporabniško testirajo. Predmet je interdisciplinaren in zato primeren tudi za študente drugih smeri (zunanja izbirnost).
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Multimedijski terminali (MM, 2.st)

Spoznati arhitekture multimedijskih terminalov. Razumevanje delovanja zajema, obdelave in prikaza. Posebno pozornost posvetimo obdelavi digitalnih podatkov. Spoznamo arhitekture mikroprocesorjev, gradnike in koncept delovanja. Posebej se posvetimo Internetu stvari in računanju na robu (edge computing). Spoznamo se z naprednimi računalniškimi arhitekturami za obdelavo algoritmov strojnega učenja, ki postajajo vsakodnevni gradnik IoT sistemov.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Inteligentni sistemi (E, 1.st)

Inteligentni prostori: zmožnosti današnje tehnologije in obeti v prihodnje. Uporaba inteligence v informacijsko komunikacijskih sistemih: uporabniški vmesniki, inteligentni terminali, modeliranje uporabnikov. Metode in algoritmi inteligentnih sistemov.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Projektno vodenje (AE, 1.st vs)

Osnove projektnega vodenja: cilji in obseg projekta, delovne faze projekta, analiza in načrtovanje sistemov ter storitev, življenjski cikel projekta. Planiranje projektov, vodenje projekta, zaključitev in evalvacija projekta. Proces načrtovanja IKT sistemov in storitev.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.

Multimedijske vsebine (MM, 1.st) - do 2019/20

Seznanjanje s celostnim naborom multimedijskih vsebin, kamor so zajeti tekst, grafika, slike, video, zvok in animacija. Cilj predmeta je razumevanje konceptov potrebnih za obvladovanje uporabe standardnih programskih orodij za kreiranje, urejanje, integracijo in distribucijo digitalnih multimedijskih vsebin.
Tu je povezava na uradno stran predmeta.


Mentorstva

Vabljeni, da se pridružite ekipi pri delu na zanimivih temah IKT in Multimedije. Spodaj so trenutne teme študentov smeri IKT, Multimedija in Energetika.

magistrska dela:
Tim Marentič – Raziskava koncepta dvosmerne izmenjave električne energije med električnimi vozili in omrežjem (Investigation of bidirectional power exchange between electric vehicles and the grid) (pdf)
Marko KatrašnikJavni portal za sodelovanje skupnosti pri trajnostni rabi energije (Public portal for community participation in sustainable energy use) (pdf)
Matej Leskovšek Vpeljava igrifikacije v predstavitev samozadostne energetske skupnosti (Introduction of gamification in the demonstration of a self-sustainable energy community) (pdf)
Ena Kikanović – Modeliranje prožnosti končnih odjemalcev v okviru energetske skupnosti (Consumers’ flexibility modelling within the energy community framework) (pdf)
Amila Dervišević – Semantično modeliranje podatkov z grafnimi bazami za podporo interoperabilnosti v pametnih omrežjih (Semantic data modelling with graph databases enabling interoperability in smart grids) (pdf)
Nejc Bevk – Agentno modeliranje vedenja aktivnega odjemalca (Agent modelling of prosumer behaviour) (pdf)
Blaž Okorn – Koordinacija lokalne izravnave električne energije med aktivnimi uporabniki z uporabo platforme Ethereum (Coordination of local electricity balancing between active users using the Ethereum platform) (pdf)- prejemnik 51. Bedjaničeve nagrade CIGRE/CIRED za magistrsko delo 2021 (link)
 
diplome:
Tim Vlastelica – Prototipiranje sistemov ambientne inteligence (Prototyping ambient intelligence systems)
Tim MarentičNačrtovanje sončne elektrarne in baterijskega hranilnika s ciljem energetske samooskrbe podjetja (Solar power plant and battery storage design towards company’s energy self-sufficiency) (pdf)
doktorati:
Mitja Kolenc – Komunikacijski sistemi za spremljanje podatkov o razpršenih virih energije (Communication systems for data monitoring of distributed energy resources) – zagovor januar 2020 – prejemnik 50. Bedjaničeve nagrade CIGRE/CIRED za doktorsko delo 2020 (vir, podelitev)
Ajla Mehinović – Arhitektura IKT in informacijsko modeliranje za podporo lokalnemu trgu z električno energijo (ICT architecture and information modeling supporting local electricity market)
Ivana Manevska – K odjemalcu usmerjen metodološki okvir za vključevanje aktivnih odjemalcev v energetske storitve (Consumer-centered methodology framework for active consumer engagement in energy services)
Andrej Souvent – Na ontologiji temelječe integracijsko ogrodje interneta stvari za pametna elektroenergetska omrežja (Ontology-based IoT integration framework for Smart Grid) (Somentorstvo)
Janez Bartol – Hierarhična arhitektura IKT za varno upravljanje in izmenjavo podatkov na robu pametnega omrežja (Hierarchical ICT architecture for secure data governance and exchange at the edge of Smart grid)